R087 - Instructor Development Programme

Apply Now  Print  Back To Search Results

Posted: 04/10/2017 10:39
Start Date: Not Available
Salary: £560.00 - £750.00
Location: Plas Menai
Level: All Vacancies
Deadline: 03/11/2017 12:00
Hours: 22.99
Benefits: Standard
Job Type: Full Time

Instructor Development Programme

Do you have a passion for the outdoors, if the answer is yes and you hold at least one recognised National Governing Body Instructor qualification we have a great personal development opportunity for you.

Plas Menai is the National Outdoor Centre for Wales. We have been training Watersports Instructors for over 30 years. Many have gone on to work within the industry, both in the UK and further afield as well as some of the biggest UK National Governing Bodies for Sport.

We are currently recruiting keen and enthusiastic people who are looking for a personal development opportunity which could lead to a career in the Outdoor Adventurous Activity industry.  This is a paid programme that also includes an element of personal development, on the job experience and the opportunity of gaining further industry recognised qualifications.

As a member of the Instructor Development Programme you will get the opportunity of participating in a number of centre based roles.  These include assisting to run water and shore based activity programmes, centre front of house duties (reception), acting as evening and night duty officer, keeping the centre clean and tidy and assisting in the maintenance of the centres equipment.

Programme Hours – the programme is flexible and you will receive an allowance to cover the hours that you work. Initially the programme will run for 6 months beginning on 1st February 2018 with the possibility of it being extended for up to a further 5 months, if you have demonstrated the correct attitude and gained the correct qualifications.

Your Allowance will be as follows:

£ 560.00 (under 21) - £750.00 (25 and over) per month before deductions for accommodation. Based on working 22.99 hours per week, plus training and personal development.

Location: Sport Wales National Outdoor Centre – Plas Menai, Caernarfon.

For a role description in English, please click here and for a role description in Welsh, please click here.

We welcome correspondence in English, Welsh or bilingually (according to your choice) or in other languages and formats. We will respond in your declared chosen language, and corresponding with us in Welsh will not lead to any delay.

To apply visit www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

Closing date: 12 noon 03/11/2017

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Ydych chi wrth eich bodd gyda’r awyr agored? Os ydych chi ac os oes gennych chi o leiaf un cymhwyster Hyfforddi cydnabyddedig gan Gorff Rheoli Cenedlaethol, mae gennym gyfle gwych i chi ar gyfer datblygu’n bersonol. 

Plas Menai yw’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru. Rydym wedi bod yn hyfforddi Hyfforddwyr Chwaraeon Dŵr ers dros 30 o flynyddoedd. Mae llawer o’r rhain wedi mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant yn y DU ac ymhellach i ffwrdd, ac i rai o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol mwyaf y DU.     

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio pobl awyddus a brwdfrydig sy’n chwilio am gyfle datblygiad personol a allai arwain at yrfa yn y diwydiant Gweithgareddau Anturus yn yr Awyr Agored. Dyma raglen gyda thâl sydd hefyd yn cynnwys elfen o ddatblygiad personol, profiad yn y swydd a chyfle i ennill cymwysterau pellach wedi’u cydnabod gan y diwydiant.                 

Fel aelod o Raglen Datblygu Hyfforddwyr, cewch gyfle i gymryd rhan mewn nifer o swyddi yn y ganolfan. Mae’r rhain yn cynnwys cynorthwyo gyda chynnal y rhaglen o weithgareddau ar y dŵr ac ar y tir, dyletswyddau blaen tŷ yn y ganolfan (derbynfa), gweithredu fel swyddog dyletswydd gyda’r nos a thros nos, cadw’r ganolfan yn lân a thaclus a chynorthwyo gyda chynnal a chadw offer y ganolfan.

Oriau’r Rhaglen – mae’r rhaglen yn hyblyg a byddwch yn derbyn lwfans am yr oriau fyddwch chi’n eu gweithio. I ddechrau, bydd y rhaglen yn weithredol am 6 mis gan ddechrau ar 1af Chwefror 2018, gyda’r posibilrwydd o’i hymestyn am hyd at 5 mis pellach, os ydych chi wedi dangos agwedd briodol ac ennill cymwysterau priodol. 

Bydd eich Lwfans fel a ganlyn:     

£ 560.00 (dan 21 oed) - £750.00 (25 oed a hŷn) y mis cyn unrhyw dyniadau am lety.  Yn seiliedig ar weithio 22.99 awr yr wythnos, a hefyd hyfforddiant a datblygiad personol.   

Lleoliad: Y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol – Plas Menai, Caernarfon.

Am ddisgrifiad o’r swydd yn Saesneg, cliciwch yma, ac am ddisgrifiad o’r swydd yn y Gymraeg, cliciwch yma.     

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Saesneg, yn y Gymraeg neu’n ddwyieithog (yn unol â’ch dewis chi) neu mewn ieithoedd a fformatau eraill. Byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi’i dewis ac ni fydd gohebu gyda ni yn y Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi.

Dyddiad cau: Hanner dydd – 03/11/2017

I wneud cais ewch i www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

 

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.     Apply Now  Print  Back To Search Results

Current Vacancies    Contacts    Privacy Policy    Login