R158 - Performance Lifestyle Practitioner

This vacancy has now expired  Print  Back To Search Results

Posted: 16/10/2020 15:25
Start Date: Not Available
Salary: Grade 7 £33,427.03 - £35,807.87 pro rata per annum
Location: Cardiff
Level: All Vacancies
Deadline: 01/11/2020 17:00
Hours: 37
Benefits: 0.6 FTE
Job Type: Part Time

 

Job title:

Performance Lifestyle Practitioner

Department:

Sport Wales Institute

Salary:

Grade 7 £33,427.03 - £35,807.87 pro rata per annum

Working hours:

0.6 FTE including working outside normal office hours at evenings and weekends and on Public holidays.  The role may involve some travel both nationally and abroad from time to time.

 

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales.  We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community. Sport Wales is a progressive organisation with excellent employee benefits. We promote work life balance and offer a range of flexible approaches to support you. If you wish to work flexibly please detail this on your application form.

 

What you’ll do

This is an exceptional opportunity for an experienced individual to deliver Performance Lifestyle support to identified athletes, coaches and sport system partners to enable and deliver against Sport Wales’ new vision and strategic priorities through working as part of an inter-disciplinary team whilst also complimenting the objectives of each sport.

As a Performance Lifestyle Practitioner within the Institute you will contribute to developing, implementing and monitoring innovative and practical Performance Lifestyle services tailored to the needs of identified athletes and sports.   

 

What you’ll need

We are looking for candidates who have a minimum of two years’ experience supporting athletes and coaches within high performance environments, preferably degree level educated.  Additionally, those with coaching and/or mentoring qualifications are encouraged to apply. Importantly, please see the job description for a full list of essential and desirable requirements of candidates.

The ability to speak Welsh is desirable, although not essential. If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.

 

What happens next

For further information please visit our website www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

 

For a job description in English, please click here and for a job description in Welsh, please click here 

 

For more information on the role please email jobenquiries@sport.wales

 

Closing date:

01/11/2020 at 5pm

 

Provisional interview date:

10/11/2020

 

 

Teitl y swydd:

Ymarferwr Ffordd o Fyw yn Perfformio

Adran:

Athrofa Chwaraeon Cymru

Cyflog:

Graddfa 7 £33,427.03 - £35,807.87 pro rata y flwyddyn

Oriau gwaith:

0.6 cyfwerth â llawn amser gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa arferol gyda’r nos ac ar benwythnosau ac ar wyliau banc. Gall y rôl gynnwys rhywfaint o deithio yn genedlaethol a thramor o dro i dro.

 

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cynyddol gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg o weithredu i’ch cefnogi chi. Os ydych chi’n dymuno gweithio’n hyblyg, manylwch am hyn ar eich ffurflen gais.

 

Beth fyddwch yn ei wneud

Mae hwn yn gyfle eithriadol i unigolyn profiadol gyflwyno cefnogaeth Ffordd o Fyw yn Perfformio i athletwyr a hyfforddwyr penodol a phartneriaid penodol y system chwaraeon er mwyn galluogi a chyflawni yn erbyn gweledigaeth a blaenoriaethau strategol newydd Chwaraeon Cymru drwy weithio fel rhan o dîm rhyngddisgyblaethol a hefyd ategu amcanion pob camp.                

Fel Ymarferwr Ffordd o Fyw yn Perfformio yn yr Athrofa byddwch yn cyfrannu at ddatblygu, gweithredu a monitro gwasanaethau Ffordd o Fyw yn Perfformio arloesol ac ymarferol sydd wedi’u teilwra i anghenion athletwyr a chwaraeon penodol.  

 

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd ag isafswm o ddwy flynedd o brofiad yn cefnogi athletwyr a hyfforddwyr mewn amgylcheddau perfformiad uchel, a ffafrir addysg hyd at lefel gradd. Hefyd, anogir unigolion â chymwysterau hyfforddi a/neu fentora i wneud cais. Mae’n bwysig eich bod yn edrych ar y disgrifiad swydd am restr lawn o’r gofynion hanfodol a dymunol ar gyfer yr ymgeiswyr.  

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

 

Beth sy’n digwydd nesaf

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan ni www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

 

Am ddisgrifiad swydd yn y Saesneg, cliciwch yma ac am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg cliciwch yma 

Am fwy o wybodaeth am y rôl anfonwch e-bost i jobenquiries@sport.wales

 

Dyddiad Cau:

01/11/2020 am 5yp

 

Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad:

10/11/2020

 This vacancy has now expired  Print  Back To Search Results

Current Vacancies    Contacts    Privacy Policy    Login