R161 - Performance Nutritionist

This vacancy has now expired  Print  Back To Search Results

Posted: 18/01/2021 10:34
Start Date: Not Available
Salary: Grade 7 - £34,262.71 - £36,703.07 per annum
Location: Cardiff
Level: All Vacancies
Deadline: 01/02/2021 17:00
Hours: 37
Benefits: Standard
Job Type: Full Time

 

Job title:

Performance Nutritionist

Department:

Sport Wales Institute

Salary:

Grade 7 - £34,262.71 - £36,703.07 per annum

Working hours:

Full time – 37 hours per week (consideration will be given to job sharing / reduced hours in line with our flexible working policy)

 

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds.We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage. 

 

Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales. Further information on this can be found in our Equality, Diversity & Inclusion Statement here 

 

We are a progressive employer that offers excellent employee benefits and promotes a healthy work life balance, offering a range of flexible approaches to support you.  

 

Language skills (bilingualism & multilingualism) are desirable characteristics across all roles within Sport Wales. We are passionate about promoting the use of Welsh language and, as part of our development programme, give everyone the opportunity to learn Welsh if they wish to do so, offering learning programmes from beginner right through to fluent.  

 

The majority of Sport Wales colleagues are currently working remotely due to Covid-19 restrictions. When restrictions are lifted, Sport Wales will embrace a blended approach to work, where you will be able to split your time between the office and home to best suit your personal circumstances.  

 

 

 

 

 

How you’ll contribute

We are looking for an experienced individual to deliver performance nutrition support to identified athletes, coaches and sport system partners to improve performance and deliver against Sport Wales’s strategic priorities through working as part of an inter-disciplinary team.

 

As the Performance Nutritionist you will be developing, implementing and monitoring innovative and evidence based practical nutrition services tailored to the needs of identified athletes and sports. You will be actively involved in tasks that contribute to the development of the performance nutrition discipline. 

You will be responsible for promoting the role of food to support athlete health and performance and promote an environment and culture within Sport Wales that supports nutrition as an integral component of high performance. 

Who you’ll work with

You’ll work with athletes and National Governing Body staff such as coaches, performance directors and pathway managers to embed nutritional practices that enable sport in Wales to thrive. You’ll be part of a close-knit performance nutrition team within the wider multidisciplinary institute. You’ll work with colleagues across Sport Wales from chefs to communications leads. You’ll utilise a network of colleagues in British Sports and across the Home Country Sports Institutes as well as from our Sport Wales research arm WIPS. We want the sports sector to achieve success for Wales on the world stage through holistic athlete development.

What you’ll need

We are looking for candidates who have experience as a practicing Registered Dietitian or Nutritionist and have a minimum of Graduate Registration with the Sport and Exercise Nutrition Register (SENr). Candidates will have experience of providing nutrition support to athletes and coaches to improve performance and of working within a multi-disciplinary team in the delivery of nutrition services. Please see the job description for a full list of essential and desirable requirements of candidates.

If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.

 

What happens next

For further information please visit our website www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

 

For a job description in English, please click here and for a job description in Welsh, please click here

 

For more information on the role please email jobenquiries@sport.wales

 

Closing date:

1 February 2021 at 5pm

 

Provisional interview date:

Week beginning 15th February 2021

 

 

 

 

Teitl y swydd:

Maethegydd Perfformiad

Adran:

Athrofa Chwaraeon Cymru

Cyflog:

Graddfa 7 - £34,262.71 - £36,703.07 y flwyddyn

Oriau gwaith:

Llawn amser – 37 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

 

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

 

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma.  

 

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.  

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl.   

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol.

 

 

Sut byddwch yn cyfrannu

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol i ddarparu cymorth maeth perfformiad i athletwyr, hyfforddwyr a phartneriaid yn y system chwaraeon er mwyn gwella perfformiad a chyflawni yn erbyn blaenoriaethau strategol Chwaraeon Cymru drwy weithio fel rhan o dîm rhyngddisgyblaethol.

Fel y Maethegydd Perfformiad byddwch yn datblygu, gweithredu a monitro gwasanaethau maeth ymarferol arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth wedi'u teilwra i anghenion athletwyr a chwaraeon penodol. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn tasgau sy'n cyfrannu at ddatblygu'r ddisgyblaeth maeth perfformiad. 

Byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo rôl bwyd i gefnogi iechyd a pherfformiad athletwyr a hyrwyddo amgylchedd a diwylliant yn Chwaraeon Cymru sy'n cefnogi maeth fel elfen annatod o berfformiad uchel.

Gyda phwy fyddwch yn gweithio

Byddwch yn gweithio gydag athletwyr a staff Cyrff Rheoli Cenedlaethol fel hyfforddwyr, cyfarwyddwyr perfformiad a rheolwyr llwybr i ymgorffori arferion maeth sy'n galluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu. Byddwch yn rhan o dîm maeth perfformiad clos yn yr athrofa amlddisgyblaethol ehangach. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws Chwaraeon Cymru, o gogyddion i arweinwyr cyfathrebu. Byddwch yn defnyddio rhwydwaith o gydweithwyr ym maes Chwaraeon Prydain ac ar draws Athrofeydd Chwaraeon y Gwledydd Cartref, yn ogystal â'n cangen ymchwil ni yn Chwaraeon Cymru, WIPS. Rydym eisiau i'r sector chwaraeon gyflawni llwyddiant i Gymru ar lwyfan y byd drwy ddatblygu athletwyr cyfannol.

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd â phrofiad fel Deietegydd Cofrestredig neu Faethegydd ac sydd ag isafswm o Gofrestriad Graddedig gyda'r Gofrestr Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (SENr). Bydd gan ymgeiswyr brofiad o ddarparu cymorth maeth i athletwyr a hyfforddwyr er mwyn gwella perfformiad, ac o weithio mewn tîm amlddisgyblaethol wrth ddarparu gwasanaethau maeth. Edrychwch ar y disgrifiad swydd am restr lawn o’r gofynion hanfodol a dymunol ar gyfer yr ymgeiswyr.

Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel yn ogystal â'r angerdd a'r ymdrech i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

 

Beth sy’n digwydd nesaf

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan ni www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

 

Am ddisgrifiad swydd yn y Saesneg, cliciwch yma  ac am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg cliciwch yma 

Am fwy o wybodaeth am y rôl anfonwch e-bost i jobenquiries@sport.wales

 

Dyddiad Cau:

1 Chwefror 2021 am 5yp

 

Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad:

Yr wythnos sy’n dechrau ar 15fed Chwefror 2021

 

 This vacancy has now expired  Print  Back To Search Results

Current Vacancies    Contacts    Privacy Policy    Login