R164 - Relationship Manager

This vacancy has now expired  Print  Back To Search Results

Posted: 20/01/2021 10:39
Start Date: Not Available
Salary: Grade 9 £42,525.54 - £45,554.41
Location: Cardiff, Deeside, Plas Menai or other SW Offices
Level: All Vacancies
Deadline: 08/02/2021 12:00
Hours: 37
Benefits: Standard
Job Type: Full Time

Job title:

Relationship Manager

Department:

Sport System

Salary:

Grade 9 £42,525.54 - £45,554.41

Working hours:

37 Hrs per week (consideration will be given to job sharing / reduced hours in line with our flexible working policy

 

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales.  We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales. Further information on this can be found in our Equality, Diversity & Inclusion Statement here.

We are a progressive employer that offers excellent employee benefits and promotes a healthy work life balance, offering a range of flexible approaches to support you.

Language skills (bilingualism & multilingualism) are desirable characteristics across all roles within Sport Wales. We are passionate about promoting the use of Welsh language and, as part of our development programme, give everyone the opportunity to learn welsh if they wish to do so, offering learning programmes from beginner right through to fluent.

This majority of Sport Wales colleagues are currently working remotely due to Covid-19 restrictions. When restrictions are lifted, Sport Wales will embrace a blended approach to work, where you will be able to split your time between the office and home to best suit your personal circumstances.

 

 

 How you’ll contribute

This is an exciting opportunity to make a significant impact to Sport in Wales. This role is pivotal in developing strong and trusted relationships with our partners. Our relationships with partners will, ultimately, determine our capacity to enable Sport in Wales to thrive. In our strategy, we have committed to an approach that recognizes that we will need to work in a very different way with our partners. As our key interface, you will be the embodiment of this way of working, and responsible for its success. This will be made all the more challenging in an ever evolving, responsive role where the needs of the relationship will be bespoke to each partner.

You will develop and maintain excellent, trusted relationships with senior leaders to support, develop and challenge strategic ambitions and drive transformational change, culture change and continuous improvement.

 

Who you’ll work with

 

This is a pivotal role in the organisation, and you will be the key interface between Sport Wales and our partner organisations. You will be working with senior leaders and key decision makers within National Governing Bodies. In time this role could diversify and work with other partners with an interest in delivering sport and recreation opportunities.

You will have a cross cutting role in the organisation and will work collaboratively with colleagues across directorates to ensure National Governing Bodies are fully supported.

 

What you’ll need

We are looking for candidates who can build highly effective relationships and who can challenge consensus in a constructive and honest way.  You will need to develop a thorough understanding of the complexity of sport and be comfortable working with the unknow

Led by evidence and insight, you will be dedicated to learning and supporting others to learn (both within partners and across partners) with a focus on improvement rather than ‘getting it right.’ Utilizing the understanding of the sector gained through strong peer to peer relationships, you will prompt and challenge colleagues internally to ensure their work is responding to the needs of our partners

You will need to be efficient, manage multiple areas of work and have the ability to create a good and positive working environment, deal effectively with issues and problems; motivating, encouraging and challenging your colleagues.

If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.

 

What happens next

For further information please visit our website www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

 

For a job description in English, please click here and for a job description in Welsh, please click here

For more information on the role please email jobenquiries@sport.wales

 

Closing date:

08/02/21

 

Provisional interview date:

25/02/2021

 

 

Teitl y swydd:

Rheolwr Perthnasoedd

Adran:

System Chwaraeon

Cyflog:

Graddfa 9 £42,525.54 - £45,554.41

Oriau gwaith:

37 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

 

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

 

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma. 

 

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.  

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl.   

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol

 

 

 

 

 Sut byddwch yn cyfrannu

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gael effaith sylweddol ar Chwaraeon yng Nghymru. Mae'r rôl hon yn greiddiol wrth ddatblygu perthnasoedd cadarn a dibynadwy gyda'n partneriaid. Bydd ein perthnasoedd â phartneriaid, yn y pen draw, yn pennu ein gallu i alluogi Chwaraeon yng Nghymru i ffynnu. Yn ein strategaeth, rydym wedi ymrwymo i ddull o weithredu sy'n cydnabod y bydd angen i ni weithio mewn ffordd wahanol iawn gyda'n partneriaid. Fel ein rhyngwyneb allweddol, byddwch yn ymgorfforiad o'r ffordd hon o weithio, ac yn gyfrifol am ei llwyddiant. Bydd hyn yn fwy heriol byth mewn rôl sy'n esblygu’n gyson ac yn ymatebol, lle bydd anghenion y berthynas yn bwrpasol i bob partner.

Byddwch yn datblygu ac yn cynnal perthnasoedd rhagorol, dibynadwy gydag uwch arweinwyr i gefnogi, datblygu a herio uchelgeisiau strategol a sbarduno newid trawsnewidiol, newid diwylliant a gwelliant parhaus.

 

Gyda phwy fyddwch yn gweithio

 

Mae hon yn rôl greiddiol yn y sefydliad, a chi fydd y rhyngwyneb allweddol rhwng Chwaraeon Cymru a'n sefydliadau partner. Byddwch yn gweithio gydag uwch arweinwyr a phobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau mewn Cyrff Rheoli Cenedlaethol. Ymhen amser gallai'r rôl hon arallgyfeirio a gweithio gyda phartneriaid eraill sydd â diddordeb mewn darparu cyfleoedd chwaraeon a hamdden.

Bydd gennych rôl drawsbynciol yn y sefydliad a byddwch yn cydweithredu â chydweithwyr ar draws y cyfarwyddiaethau i sicrhau bod y Cyrff Rheoli Cenedlaethol yn cael eu cefnogi'n llawn.

 

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n gallu meithrin perthnasoedd hynod effeithiol ac sy'n gallu herio consensws mewn ffordd adeiladol a gonest.  Bydd angen i chi ddatblygu dealltwriaeth drylwyr o gymhlethdod chwaraeon a bod yn gyfforddus yn gweithio gyda'r anhysbys.

Yn cael eich arwain gan dystiolaeth a gwybodaeth, byddwch wedi ymrwymo i ddysgu a chefnogi eraill i ddysgu (o fewn partneriaid ac ar draws partneriaid) gyda ffocws ar wella yn hytrach na 'gwneud pethau'n iawn'. Gan ddefnyddio'r ddealltwriaeth o'r sector a sicrheir drwy berthnasoedd cadarn â chymheiriaid, byddwch yn annog ac yn herio cydweithwyr yn fewnol i sicrhau bod eu gwaith yn ymateb i anghenion ein partneriaid.

Bydd angen i chi fod yn effeithlon, rheoli sawl maes gwaith a bod â’r gallu i greu amgylchedd gwaith da a chadarnhaol, delio'n effeithiol â materion a phroblemau; cymell, annog a herio eich cydweithwyr.

Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel yn ogystal â'r angerdd a'r ymdrech i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

 

 

 

 

 

 

Beth sy’n digwydd nesaf

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan ni www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

 

Am ddisgrifiad swydd yn y Saesneg, cliciwch yma ac am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg cliciwch yma

Am fwy o wybodaeth am y rôl anfonwch e-bost i jobenquiries@sport.wales

 

Dyddiad cau:

08/02/2021

 

Dyddiad dros dro y cyfweliad:

Dydd Iau 25 Chwefror a dydd Gwener 26 Chwefror

 This vacancy has now expired  Print  Back To Search Results

Current Vacancies    Contacts    Privacy Policy    Login